Colofon

Deze website is ontworpen en gemaakt door Christengemeente De Weg.

Christengemeente De Weg
Amelandlaan 14
8443 CB Heerenveen

 
Bankrekening/IBAN: NL63 INGB 0006 1884 56
t.n.v. Christengemeente De Weg Heerenveen

BIC-nummer van de bank: INGBNL2A

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de website gebruik dan het contactformulier op de pagina ‘Contact’. Of klik direct hier.
Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens en/of informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Christengemeente De Weg.